Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

8571 399c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
3650 aa2b 500

I want to be a sunbathing flower.

July 22 2018

6069 e9ed
4596 d3f1 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viawhiskywithsprite whiskywithsprite

June 10 2018

5624 3589 500

April 25 2018

7568 2e3b 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
9911 bf38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny

April 23 2018

3629 7a03
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead

April 22 2018

Play fullscreen
dzień dobry
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

April 20 2018

Reposted fromshakeme shakeme viarawwwr rawwwr
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viawolalabym wolalabym
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viapralina pralina
0887 9583

April 16 2018

2235 63c9
Reposted fromgarazowka garazowka viaZircon Zircon
9154 1da0 500
Reposted fromidiod idiod viaZircon Zircon

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl