Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

9154 1da0 500
Reposted fromidiod idiod viaZircon Zircon

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid vialitka litka

April 12 2018

1229 33ab 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer vianayantara nayantara

April 08 2018

5747 7913
1879 4b85 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamiejmniej miejmniej
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun

April 06 2018

4690 7685 500
Reposted fromtfu tfu viamichalkoziol michalkoziol
2410 60c3 500
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viapl pl
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viaJosette Josette

March 26 2018

March 24 2018

1950 9c1c 500

carga-de-agua:

Ernst Stöhr (1860 - 1917) - Ver Sacrum, 1898.  Austrian painter, graphic artist, writer and amateur musician

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin

March 21 2018

7840 d5ec 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaZircon Zircon
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
3502 8d9c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacalineczka calineczka
7179 d62b
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl